Svenska Konsumentkreditföretagen granskning av Nanokredit (NA No Invetst & Finans AB)

Pressmeddelande den 20 maj 2015, Stockholm


Efter Sveriges Radios (SR) granskning av S.K.E.F.s medlemsföretag Nanokredit, som påvisade brister i bolagets kreditprövning, har Styrelsen i S.K.E.F. granskat Nanokredits kreditprövningsprocesser.

I omedelbar anslutning till SRs granskning uppmanade SKEFs styrelse Nanokredit att inkomma dels med en övergripande redogörelse för sin kreditprövningsprocess, dels en detaljerad redogörelse av vad som har skett i det ärende som omnämnts i radio.

Av Nanokredits redogörelse har framkommit att bolaget – i förhållande till alla kunder – har för avsikt och system på plats för att genomföra en god kreditkontroll samt att säkerställa kreditsökandes återbetalningsförmåga. I det aktuella fallet har dock systembrister gjort att sökanden felaktigt blivit godkänd i de automatiserade processerna. Därefter så har brister i bolagets dualitetskontroll, genom felaktig handläggning, gjort att sökande slutbeviljats lånet.
Efter en fortsatt genomlysning av de aktuella bristerna så har bolaget omedelbart och självmant infört nya rutiner, uppdaterat intern dokumentation avseende dessa nya rutiner, vidareutbildad sin personal samt gjort bedömningen att dessa nya rutiner nu är tillräckliga för att säkerställa att felen inte skall återupprepas.

”Föreningen grundar sig på frivilligt deltagande, där föreningens medlemmar underkastar sig striktare regler än icke-medlemmar, och det är givetvis beklagligt att systembrister och den mänskliga faktorn kan ha sådan inverkan på kreditgivningen i ett enskilt fall, men i förevarande situation där bolaget vidtagit omedelbara frivilliga rättelser så har styrelsen fått bolagets uttryckliga vilja och ambition bekräftad att omedelbart ta tag i brister och åtgärda problemen. Vi ser en sådan omedelbar självrättelse som ett bevis för att föreningen S.K.E.F. gör nytta för sina medlemmar såväl som för konsumenterna.”

 

Ett av S.K.E.F.s främsta mål är att enbart låna ut pengar till kunder som har förmåga att återbetala lånet, så att låntagare hos S.K.E.F.s medlemsföretag inte skall hamna i ekonomiska trångmål.”

Säger Magnus Sjögren, ordförande i S.K.E.F.

För ytterligare information:
Magnus Sjögren, Ordförande magnus.sjogren@konsumentkreditforetagen.se

Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening är branschföreningen för företag som erbjuder konsumenter mindre krediter (upp till 15.000 kr) som inte sträcker sig längre än 12 månader. Föreningen består av åtta medlemmar och representerar mer än hälften av den totala snabblånemarknaden. Svenska Konsumentkreditföretagen verkar för en sund kreditgivning på tydliga villkor. 

 

PM Avslutad granskning Nanokredit