Svenska Konsumentkreditföretagen – granskning av Easy Credit & Credigo

Pressmeddelande den 10 december 2015, Stockholm

Efter Sveriges Radios (SR) granskning av S.K.E.F.s medlemsföretag Northmill där delar av bolagets kreditprövning ifrågasattes har styrelsen i S.K.E.F. granskat Northmills kreditprövningsprocesser.

Northmill uppmanades efter SRs granskning att till S.K.E.F.s styrelse inkomma dels med en generell redogörelse för sin kreditprövningsprocess, dels med mer specifik information om vad som har skett i de ärenden som omnämnts i radio. I det aktuella radioinslaget har en reporter hävdat dels (i) att bolaget gett ut ett flertal krediter till samma person som enligt reporterns bedömning inte borde ha blivit beviljad kredit, dels (ii) att en person som angivit felaktiga inkomstuppgifter felaktigt blivit beviljad ett lån då bolagets kreditprövning baserats på dessa oriktiga uppgifter. Northmill har inkommit till styrelsen med begärda redogörelser.

I det ena fallet har framkommit att bolaget hade tekniska och operationella brister i sina system vilket möjliggjorde att kreditsökande, som samtidigt eller med några minuters mellanrum ansökte via Northmills olika varumärken, kunde bli beviljad (flera) lån utöver den egentliga maximala kreditvärdigheten. Detta möjliggjordes genom att systemet vid kreditprövning inte tog hänsyn till ansökta krediter utan endast till beviljade krediter. Denna tekniska och operationella brist åtgärdades omgående av bolaget efter SRs granskning.

 
Styrelsen har noterat att Northmill agerat omedelbart och åtgärdat de brister som fanns i systemet som möjliggjorde för en sökande att via Northmills olika varumärken bli beviljad ett större kreditbelopp än vad en samlad kreditbedömning annars skulle medge. Styrelsen är förvisso kritisk till att de aktuella system- och operationella bristerna förekommit, men finner att bolagets agerande med omedelbar självrättelse ligger i linje med S.K.E.F.s övergripande mål om självsanering och att bristerna i sig och bolagets agerandet sammantaget inte är av sådan art att uteslutning ur S.K.E.F eller andra åtgärder gentemot bolaget för närvarande är aktuella.
I det andra fallet har framkommit att den sökande till synes uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter i syfte att erhålla större kredit än vad hens egentliga kreditvärdighet skulle medge, dvs. om de lämnade uppgifterna hade varit korrekta. Det förelåg därvid även en differens mellan deklarerade inkomstuppgifter och de uppgifter som den sökande angav.

Inledningsvis får S.K.E.F.s styrelse framhålla sin grundläggande uppfattning att en kreditgivare normalt måste kunna utgå från att uppgifter som lämnas på heder och samvete inte är medvetet felaktigt angivna. Northmill skall med en sådan utgångspunkt inte ha haft särskild anledning att misstro den sökande eller på annat sätt ha haft anledning anta att den sökande av vårdslöshet eller med uppsåt lämnat oriktiga uppgifter. Den naturliga utgångspunkten måste snarare vara att den enskilde efter bästa förmåga lämnar korrekta och sanningsenliga uppgifter. Att medvetet lämna felaktiga uppgifter i samband med en ansökan om kredit är enligt S.K.E.F.s uppfattning snarast en lagöverträdelse som torde kvalificera som bedrägeri eller bedrägligt beteende.

I förevarande fall så har sökande angivit en inkomstökning som, ställd mot senaste deklarerade inkomstuppgifter, får anses falla inom ramen för en rimlig arbetstids- och/eller löneökning, och styrelsen finner det därför inte uppenbart att bolaget mot bakgrund av den sökta kreditens storlek borde ha undersökt saken närmare genom att exempelvis kräva in ytterligare underlag från konsumenten. Northmill har inhämtat sedvanlig kreditupplysning samt gjort en kvar-att-leva-på-kalkyl mot bakgrund av tillgängliga och lämnade uppgifter. Styrelsen bedömer därvid inte att Northmill kan klandras för sitt kreditbeslut och avlutar därmed tillsynsärendet.

 
”Styrelsen finner det mycket troligt att det den sökande i det ena fallet avsiktligen lämnat felaktiga uppgifter i bedrägligt syfte. Om så är fallet kan det ifrågasättas om SR / public service skall medverka och – så som det kan uppfattas i aktuellt radioreportage – rentav ha en drivande roll i ett sådant agerande. Styrelsen har förståelse för intresset av att ”stresstesta” aktuella finanssystem och kreditgivningsprocesser, men vill understryka att sådan granskning enligt styrelsens uppfattning dels skall bedrivas utan uppmuntran till brott, dels att eventuella brister som framkommer i sådana tester inte nödvändigtvis innebär att granskat bolag har agerat felaktigt. S.K.E.F. stödjer en fortsatt granskning av hela konsumentkreditmarknaden och det kan framhållas att enligt S.K.E.F.s analyser så är graden av informationsinhämtning och kontroll inom snabblånebranschen i många avseenden mer omfattande och strängare än i andra situationer där konsumenter kan beviljas kredit.” Säger Magnus Sjögren, ordförande i S.K.E.F.

 

 

För ytterligare information:
Magnus Sjögren, Ordförande

magnus.sjogren@konsumentkreditforetagen.se

 

 

Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening är en branschföreningen för företag som erbjuder konsumenter mindre krediter (upp till 15.000 kr) med löptid upp till 12 månader. Föreningen består av åtta medlemmar och representerar mer än hälften av den totala snabblånemarknaden. Svenska Konsumentkreditföretagen verkar för en sund kreditgivning på tydliga villkor.