Svenska Konsumentkreditföretagen ändrar inte stadgar för att möjliggöra medlemskap för icke-licensierade peer-2-peerföretag.

Styrelsen i Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening har inte för avsikt att föreslå stadgeändring så att icke-licensierade peer-2-peer företag kan beviljas medlemskap i organisationen. Ställningstagandet har föranletts av en juridisk granskning och föreningens styrelse bedömer att peer-2-peerverksamhet behöver tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller lagen (2010:751) om betaltjänster.

 

Styrelsen kan inte se att något av de peer-2-peerbolag som är verksamma i Sverige har de tillstånd som krävs för att bedriva sin verksamhet. Vi kan ej heller se att de verksamma bolagen skulle omfattas av någon övergångslagstiftning som gör att de har rätt att agera betaltjänsteleverantör. Att överväga medlemskap för bolag som bedriver verksamhet utan behöriga tillstånd är ej aktuellt och frågan bordläggs därmed tills vidare.

 
För ytterligare information:
Linus Löfgren, kanslichef
info@konsumentkreditforetagen.se
 

Svenska Konsumentkreditföretagen ändrar inte stadgar för att möjliggöra medlemskap för icke-licensierade peer-2-peerföretag

Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening är branschföreningen för företag som erbjuder konsumenter mindre krediter (upp till 15.000 kr) som inte sträcker sig längre än 12 månader. Föreningen består av åtta medlemmar och representerar mer än hälften av den totala snabblånemarknaden. Svenska Konsumentkreditföretagen verkar för en sund kreditgivning på tydliga villkor.