Medlemskap i S.K.E.F

Vad krävs för att ett företag ska kunna bli medlem i S.K.E.F?

För att bli medlem i S.K.E.F måste företaget som verkar på snabblånemarknaden genomgå en prövning på sex månader. Under den tiden granskas företaget löpande i hur det förhåller sig till föreningens etiska regler för långivning. Även bolagets kapitalkrav granskas och god kreditgivningssed ska råda.

Följande krav ställs på medlemsföretagen i S.K.E.F:

- Företaget ska vara registrerat hos Finansinspektionen
Kreditgivaren måste vara registrerad hos Finansinspektionen eller inneha tillstånd om bank- och finansieringsrörelse.
- Företaget ska respektera individens personliga integritet
Kreditgivaren måste självklart följa Personuppgiftslagen och ha löpande rutiner och policyregler kring integritet och skydd av låntagare.
Företaget ska bedriva en stabil verksamhet                                    
Kreditgivaren ska bedriva sin verksamhet efter sunda principer vilket betyder att företaget ska vara ekonomiskt stabilt, lagenligt och drivas efter långsiktiga verksamhetsmål.

Förutom ovanstående krav finns det andra åtaganden som kreditgivaren behöver uppfylla. Det kan handla om att vara tydlig och korrekt i marknadsföring och följa Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter, att identifiera låntagare och genomföra en korrekt kreditprövning.